homeWydarzenia → Inauguracyjna Sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka IX kadencji

Inauguracyjna Sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka IX kadencji

W wyniku wyborów samorzdowych przeprowadzonych 7 kwietnia wybrana zostaa Rada Miasta Sucha Beskidzka IX kadencji, a Burmistrz Miasta Stanisaw Lichosyt uzyska reelekcj. 7 maja w Sali Rycerskiej suskiego zamku odbya si I sesja Rady Miasta, zwoana przez Komisarza Wyborczego w Nowym Sczu II, na której radni i Burmistrz zoyli uroczyste lubowanie.

Zgodnie z Ustaw o samorzdzie gminnym pierwsz sesj nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczcego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Ten zaszczyt przypad radnej Wandzie Sowik. Zanim otworzya I Sesj Rady Miasta Sucha Beskidzka, zebrani w Sali Rycerskiej wysuchali krótkiego koncertu uczniów i nauczycieli Szkoy Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej, którzy swoim wystpem uwietnili wydarzenie.

Sesj rozpoczo uroczyste odpiewanie hymnu pastwowego. Nastpnie Przewodniczca Miejskiej Komisji Wyborczej Krystyna Mua omówia przebieg wyborów samorzdowych oraz ich wyniki. Przypomniaa, e na terenie miasta utworzono siedem obwodów gosowania oraz 15 okrgów wyborczych. cznie pi komitetów wyborczych zgosio 30 kandydatów na radnych (w 11 okrgach po dwóch kandydatów, w dwóch okrgach po trzech kandydatów, a w dwóch okrgach gosowania nie przeprowadzano, gdy zgoszono w nich po jednym kandydaci na radnego). Uprawnionych do gosowania byo 6061 osób, a udzia wzio 2941 osób, czyli 48,52% uprawnionych. W wyniku przeprowadzonych wyborów, Rad Miasta Sucha Beskidzka tworzy 9 radnych reprezentujcych KWW „Samorzdni”: Grzegorz Chrzszcz, Marek Kapyta, Bogusaw Koodziejczyk, Krystian Krzeszowiak, Maria Ku, Janusz Siwiec, Wanda Sowik, Agnieszka Spyrka, Mateusz Szklarczyk, czterech KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorzdowcy”: Damian Basiura, Kinga Maciejowska, Mariusz Klimasara, Iwona Porbska oraz dwóch KWW Szymon Wgiel: Rafa Cyganek i Szymon Wgiel. W wyborach samorzdowych wybierano równie Burmistrza Miasta. Jedynym kandydatem na to stanowisko by Stanisaw Lichosyt, zgoszony przez KWW „Samorzdni”. Gos oddao 4371 osób, a Stanisaw Lichosyt uzyska poparcie 2592 z nich (76,24%). Po wystpieniu Krystyna Mua wrczya zawiadczenia o wyborze na radnego Rady Miasta Sucha Beskidzka, a Panu Stanisawowi Lichosytowi zawiadczenie o wyborze na Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Nastpnie radni i Burmistrz zoyli lubowanie.

W dalszej czci obrad Rada Miasta dokonaa w tajnych gosowaniach wyboru Przewodniczcego RM i Wiceprzewodniczcego RM. W wyniku gosowania Przewodniczcym Rady Miasta Sucha Beskidzka jednogonie zosta Krystian Krzeszowiak, który sprawowa t funkcj w poprzedniej kadencji samorzdu, a teraz by jedynym zgoszonym kandydatem. Radni byli równie jednomylni dokonujc wyboru Wiceprzewodniczcego Rady Miasta Sucha Beskidzka. Zosta nim dugoletni radny Janusz Siwiec (by jedynym zgoszonym kandydatem), który w poprzedniej kadencji przewodniczy Komisji Rewizyjnej.

Na zakoczenie sesji gos zabra Burmistrz Miasta Stanisaw Lichosyt, podkrelajc, e zawsze priorytetem bya dla niego troska o miasto, jego przyszo i utrzymanie wysokiego tempa zrównowaonego rozwoju. Przed wyborami zoy deklaracj kontynuacji sprawdzonych i rozsdnych form zarzdzania Such Beskidzk. Podzikowa mieszkacom za udzia w wyborach, zaznaczajc, e tak wysokie poparcie jakie uzyska jest dla niego nagrod za wieloletni sub, powodem do satysfakcji i dumy, a powierzenie funkcji Burmistrza Miasta na kolejn picioletni kadencj stanowi zaszczyt, ale i wie si z du odpowiedzialnoci. Jednoczenie Stanisaw Lichosyt podzikowa mieszkacom za gosy oddane na kandydatów KWW „Samorzdni”, bo utworzona struktura uprawnia do stwierdzenia, e wspópraca midzy Burmistrzem a Rad Miasta bdzie bardzo dobra, merytoryczna i owocna. To gwarancja, e w samorzdzie Suchej Beskidzkiej, tak jak dotychczas, nie bdzie miejsca na uprawianie polityki i marnowanie czasu na kótnie, lecz skutecznie realizowany bdzie program wyborczy. Najwaniejszymi przedsiwziciami zaplanowanymi na najblisze pi lat s budowa bloków mieszkalnych na terenach potartacznych z gównym przeznaczeniem na wynajem dugoterminowy, modernizacja obiektów owiatowych (termomodernizacja hali sportowej i kotowni w SP nr 1 oraz wymiana pokrycia dachowego w budynku szkolnym przy ul. Bdzonka), rozbudowa (wraz z pozostaymi gminami Zwizku Gmin Dorzecza Górnej Skawy) skadowiska odpadów komunalnych, modernizacja i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wod pitn (budowa zbiorników zapasowych przy ul. ródlanej) oraz kontynuacja remontów i rozbudowy systemu dróg i cigów komunikacyjnych wraz z optymalizacj organizacji ruchu koowego w miecie, a w szczególnoci na wjazdach i wyjazdach z Suchej Beskidzkiej. W trosce o ochron rodowiska samorzd prowadzi bdzie dalsze dziaania na rzecz ograniczania niskiej emisji, rozbudowywana bdzie sie kanalizacyjna, a na terenie zrekultywowanego skadowiska odpadów zaplanowano budow farmy fotowoltaicznej. Natomiast w celu stwarzania mieszkacom i gociom jeszcze wikszych moliwoci i lepszych warunków do aktywnego spdzania wolnego czasu przewidziano rozbudow istniejcych i budow nowych placów zabaw, kontynuacj zagospodarowania terenu przy ul. Turystycznej oraz budow profesjonalnych tras rowerowych oraz cieek spacerowych i trekkingowych.  Burmistrz Miasta podkreli, e lista przedsiwzi nie jest zamknita i jest otwarty na propozycje realizacji inwestycji, ale musz one by racjonalne.

Sesj poprzedzia msza wita odprawiona w kaplicy zamkowej przez proboszcza parafii pw. Nawiedzenia Najwitszej Maryi Panny ks. Wiesawa Popielarczyka.

Wojciech Ciomborowski

 

ródo: strona Urzdu Miasta Sucha Beskidzka Inauguracyjna Sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka IX kadencji - Aktualnoci - Urzd Miasta Sucha Beskidzka (sucha-beskidzka.pl)
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: