home → Położenie geograficzne miasta

Położenie geograficzne miasta

Sucha Beskidzka leży w szerokiej kotlinie śródgórskiej, w dolinie rzeki Stryszawki i jej ujścia do rzeki Skawy. Leży na styku trzech części Beskidów: Żywieckiego, Małego i Makowskiego.

Pasma górskie otaczają miasto niemal ze wszystkich stron.  Od południa to stoki Magurki (872 m n.p.m.) i Pykowicy (615 m n.p.m.), wchodzące w skład Beskidu Żywieckiego. Od północnego – zachodu – Jasień (521 m n.p.m.) i Lipska Góra (625 m n.p.m.) – Beskid Mały, a północny – wschód to Mioduszyna (632 m n.p.m.) oraz Pasma Koskowej Góry (867 m n.p.m.) będące częścią Beskidu Makowskiego. Dolną część stoków Mioduszyny, opadających ku Skawie zajmują najdalej na wschód wysunięte suskie osiedla: Śpiwle i Garce.Kotlina śródgórska, Beskid Żywiecki, Mały i Makowski

Na zachód od Mioduszyny, po zachodniej stronie doliny rzeki Skawy wznosi się Jasień, górujący ponad centrum miasta. To właśnie u jego podnóży stoi wspaniały suski zamek, a park zamkowy jest bezpośrednio połączony z lasem porastającym stoki wzniesienia.

Powierzchnia miasta to 27,46 km2

 


Na zachód od ujścia Stryszawki do Skawy mieści się historyczne centrum miasta:

Rynek oraz zespoły: klasztorno – kościelny i zamkowo – parkowy.

Zespół kościelno - klasztorny w Suchej BeskidzkiejZespół zamkowo - parkowy w Suchej Beskidzkiej

 

Rzeka Stryszawka płynie niemal przez całe miasto wzdłuż głównych ulic Role i Mickiewicza. Jest też swojego rodzaju osią, przy której powstał szereg budynków, zakłady produkcyjne, zabudowa miejska z pasażem handlowym oraz bloki mieszkalne dwóch osiedli: Beskidzkiego i Na Stawach.

Jednym z lewych dopływów Stryszawki jest potok Błądzonka. W dolinie potoku znajduje się zabudowa sporego osiedla Suchej Beskidzkiej o tej samej nazwie co potok.    

Ujście rzeki Stryszawki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczytem dominującym od południa nad Suchą Beskidzką jest Magurka (872 m n.p.m.), zwana także Borsuczą Górą. Jej wierzchołek to najwyższy punkt wchodzący w skład administracyjnych granic miasta (leży na granicy Suchej i Grzechyni).

 

                                                                                                          Szczyt Magurka - szczyt dominujący w Suchej Beskidzkiej

 

Na południe od centrum miasta leżą nieregularnie porozrzucane siedliska tworzące osiedle Podksięże. Część stoku Magurki, położona nieco na zachód pomiędzy ulicą Nad Stawami, a pasem lasu nosi nazwę Cholerne. Jest to dawny cmentarz choleryczny. Tutaj chowano ofiary epidemii tyfusu i cholery, która panowała w Suchej w XIX wieku. Obecnie miejsce upamiętnia krzyż obok którego biegną: Miejski Szlak Historyczny i czerwony szlak turystyczny PTTK.

 

Tuż pod szczytem Magurki ma swoje źródła najdłuższy prawy dopływ Stryszawki – Zasypnica lub Zasypniczanka. Długość doliny to 4 km, a wzdłuż niej rozłożyły się liczne siedliska dużego osiedla suskiego, noszące tą samą nazwę co potok. Poprzez dolinę, na prawie całej jej długości prowadzi czarny szlak turystyczny PTTK, który rozpoczyna się przed budynkiem PKP.  

 

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: