homeRegulamin zwiedzania → Regulamin zwiedzania Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

Regulamin zwiedzania Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

 

Na podstawie Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. (DZ.U. z 2022 r. poz. 473) w sprawie ustanowienia okrelonych ogranicze, nakazów i zakazów w zwizku z wystpieniem stanu epidemii oraz Statutu Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.

 

     1. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej jest samorzdow instytucj kultury Gminy Sucha Beskidzka.
 

     2. Siedzib Muzeum jest renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 1
 

     3. Dane kontaktowe Muzeum:
         tel./fax +48 33 874 26 05
         strona www: zameksucha.pl
         e-mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl
 

     4. Na parterze oraz I pitrze poudniowo-wschodniego skrzyda obiektu mieszcz si ekspozycje muzealne: archeologiczna, historyczna i czasowe, które s dostpne dla zwiedzajcych przez cay rok. W ramach zwiedzania udostpnione s kruganki zamkowe, sala rycerska i kaplica w. Piotra Apostoa, mieszczca si w wiey zegarowej zamku. W wyjtkowych przypadkach, w trakcie zmiany ekspozycji, konferencji, sesji naukowych i wanych wydarze ze zwiedzania wyczone mog by niektóre z sal ekspozycyjnych, o czym zwiedzajcy s informowani w punkcie Informacji Turystycznej (kasa Muzeum).
 

     5. Posiadanie biletu wstpu do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, zwanego dalej Muzeum, uprawnia do zwiedzania wystaw muzealnych.
 

     6. Zakupienie biletu wstpu oznacza, i zwiedzajcy wyraa zgod na postanowienia zawarte w Regulaminach obowizujcych w Muzeum, zamieszczonych na stronie www.muzeum@sucha-beskidzka.pl oraz znajdujcych si na terenie Muzeum.
 

     7. Bilety wstpu naley zakupi w kasie, zlokalizowanej na parterze Muzeum w Punkcie Informacji Turystycznej.
 

     8. Grupy zorganizowane mog dokonywa uprzedniej rezerwacji dzwonic na numer muzeum 33 874 26 05, wysyajc fax równie na ten sam numer lub poczt-email, wysyajc mail na adres muzeum: muzeum@sucha-beskidzka.plrezerwacje@sucha-beskidzka.plit@sucha-beskidzka.pl z podaniem dnia zwiedzania, godziny oraz iloci osób.
 

     9. Szczegóowe informacje dotyczce zwiedzania ekspozycji staej i wystaw czasowych, organizowanych wykadów, seminariów oraz cen biletów zamieszane s na tablicy ogosze w Punkcie Informacji Turystycznej na parterze oraz na stronie internetowej Muzeum zameksucha.pl.
 

     10. Pierwszestwo wstpu do Muzeum w razie intensywnego ruchu turystycznego maj grupy zgoszone w ramach rezerwacji.
 

     11. Opiekunowie dzieci i modziey szkolnej zobowizani s do cisego nadzoru nad grup w trakcie zwiedzania oraz do wspópracy z przewodnikami muzealnymi.
 

     12. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum pracownicy nie ponosz odpowiedzialnoci.
 

     13. Skargi i wnioski zwiedzajcych przyjmuje Dyrektor Muzeum we wtorki w godzinach 9:00 – 11:00 na I pitrze, pok. nr 6 lub na adres e-mail: dyrektor@sucha-beskidzka.pl.
 

     14. Muzeum jest czynne dla zwiedzajcych

 1. w sezonie:
  od 1 maja do 30 wrzenia:
  wtorek – sobota: 9:00 – 16:00
  niedziela: 9:30 – 17:00
  poniedziaek: nieczynne
   
 2. poza sezonem:
  od 1 padziernika do 30 kwietnia:
  wtorek – sobota: 9:00 – 16:00
  niedziela i poniedziaek: nieczynne

  Uwaga! Ostatni zwiedzajcy mog wej na teren muzeum 40 min przed jego zamkniciem.

 

     15. Zwiedzanie Dziau Etnograficznego – „Domek Ogrodnika”:

           tylko w sezonie: od 1 maja do 30 wrzenia:
           wtorek – sobota: 10:00 – 16:00
           niedziela: 10:00 – 17:00 
           w poniedziaek: nieczynne

Uwaga! Ostatni zwiedzajcy mog wej na teren muzeum 40 min przed jego zamkniciem.

 

      16. Dniem wolnym od opat za bilety dla zwiedzajcych indywidualnych do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej na ekspozycje stae w salach zamkowych jest wtorek.
 

      17. Zasady zwiedzania Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej w dni bezpatne:

 1. Dniem bezpatnym jest wtorek; s to dni bez rezerwacji
 2. Zwiedzanie wycznie dla turystów indywidualnych
 3. Dzienna liczba biletów ograniczona (kasa wydaje 10 biletów co 30 minut)
   

      18. Dzieci z klas 1 – 3 szkoy podstawowej mog pod opiek nauczyciela bra udzia w grupowych zajciach edukacyjnych w ramach oddziau klasowego.
 

      19. Muzeum nie mog zwiedza osoby, których stan wskazuje na spoycie alkoholu lub rodków odurzajcych, zachowujce si w sposób zagraajcy bezpieczestwu ludzi i zbiorów, zakócajce porzdek zwiedzania, naruszajce ogólnie przyjte normy zachowania w miejscach publicznych.
 

      20. Na ekspozycj nie mona wnosi  plecaków, toreb oraz innych przedmiotów utrudniajcych swobodne zwiedzanie ekspozycji, których wymiary przekraczaj 30 cm x 25 cm x 15 cm.
 

     21. Przed wejciem na ekspozycj naley umieci parasole w wyznaczonych pojemnikach. Pozostawienie parasoli odbywa si na wasn odpowiedzialno.
 

     22. Na terenie ekspozycji zabronione jest wnoszenie i spoywanie ywnoci, napojów, rodków odurzajcych, palenie tytoniu oraz e-papierosów.
 

     23. Na terenie muzeum do 31 marca 2022 roku obowizuje zakrywanie ust i nosa za pomoc maseczek ochronnych.
 

     24. W Muzeum zwiedzajcy powinni zachowywa si w sposób niezagraajcy bezpieczestwu eksponatów, w szczególnoci:

 • nie dotyka eksponatów
 • nie wchodzi za sznury
 • nie siada na zabytkowych meblach
 • nie lizga si po posadzkach

     25. Na teren ekspozycji zabrania si wprowadzania zwierzt, za wyjtkiem psów serwisowych osób niepenosprawnych.
 

     26. Zdjcia i filmy amatorskie mona wykonywa tylko bez uycia wszelkiego rodzaju sztucznych róde wiata oraz dodatkowych elementów stabilizujcych obraz nagrywania, takich jak statyw, monopad, selfiestick, flycam itp. Wykonane zdjcia i materia filmowy przeznaczone s tylko i wycznie do uytku prywatnego. Nie zezwala si na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.
 

     27. Podczas zwiedzania nie naley wykonywa pocze telefonicznych.
 

     28. W trakcie zwiedzania naley stosowa si do polece wydawanych przez przewodników muzealnych.
 

     29. Zabytkowe schody prowadzce na ekspozycj s strome i przy wychodzeniu lub schodzeniu naley zachowa szczególn ostrono, równie w trakcie poruszania si po salach wystawowych, zlokalizowanych na rónych poziomach zamku (progi i zejcia).
 

     30. W muzeum znajduje si monitoring wizyjny oraz systemy: p.po, alarmu i napadu. Osoby zwiedzajce muzeum winny dostosowa si do uwag przewodników oraz ochrony.
 

     31. W przypadku nieprzestrzegania powyszych postanowie pracownicy oraz ochrona Muzeum s uprawnieni do podjcia odpowiednich dziaa. 
 

     32. Cennik zwiedzania muzeum – zamek:
           1. bilet normalny: 15.00 z
           2. bilet ulgowy: 10.00 z
           3. dzieci do lat 7: wstp wolny
           4. bilet grupowy (powyej 10 os.): 10 z/os.
 

     33. Muzeum wiadczy równie usug przewodnick po Suchej Beskidzkiej, w sezonie 01.05 – 30.09. Grupa moe liczy max 20 osób. Rezerwacj naley zgasza minimum tydzie przed realizacj usugi oraz pod warunkiem dostpnoci przewodnika.
 

     34.  Dodatkowa opata za usug przewodnick po wystawach w muzeum wiadczon przez pracownika Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej dla grupy zorganizowanej (min. 10 osób) wynosi 70 z. Rezerwacj naley zgasza minimum tydzie przed realizacj usugi oraz pod warunkiem dostpnoci przewodnika.
 

     35. Dodatkowa opata za usug przewodnick po wystawach w muzeum wiadczon przez pracownika Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej dla grupy zorganizowanej (min. 10 osób) w ramach rozszerzonego zwiedzania wg obowizujcej oferty muzeum wynosi 100 z. Rezerwacj naley zgasza minimum tydzie przed realizacj usugi oraz pod warunkiem dostpnoci przewodnika.
 

     36. Dodatkowa opata za usug przewodnick po wystawach w muzeum, wiadczon przez pracownika Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej dla osób zwiedzajcych indywidualnie wynosi 150 z. Rezerwacj naley zgasza minimum tydzie przed realizacj usugi oraz pod warunkiem dostpnoci przewodnika.
 

     37. Cennik zwiedzania miasta Sucha Beskidzka w przypadku zwiedzania równie muzeum:

            Trasa nr 1. (zespó zamkowo-parkowy, zespó kocielno-klasztorny, rynek z karczm „Rzym”) – 150 z / ok. 1 godz.

 

           Trasa nr 2. (zespó zamkowo-parkowy, kaplica Konfederatów Barskich na górze Jasie, zespó kocielno-klasztorny, rynek z karczm „Rzym”) – 250 z / ok. 2 godz.

 

          Trasa nr 3. (zespó zamkowo-parkowy, platforma widokowa na zboczu Mioduszyny) – 250 z / ok. 4 godz.

 

     38. Cennik zwiedzania wycznie miasta Sucha Beskidzka (bez zwiedzania muzeum):

           Trasa nr 1. (zespó zamkowo-parkowy, zespó kocielno-klasztorny, rynek z karczm „Rzym”) – 200 z / ok. 1 godz.

 

           Trasa nr 2. (zespó zamkowo-parkowy, kaplica Konfederatów Barskich na górze Jasie, zespó kocielno-klasztorny, rynek z karczm „Rzym”) – 300 z / ok. 2 godz.

 

           Trasa nr 3. (zespó zamkowo-parkowy, platforma widokowa na zboczu Mioduszyny) – 300 z / ok. 4 godz.

 

     39. Cennik lekcji muzealnych: 10 z od osoby; lekcja muzealna + zwiedzanie: 15 z. Uczniowie suskich szkó podstawowych za lekcje z wykorzystaniem materiaów- 5 z od osoby. Aktualna oferta lekcji muzealnych dostpna pod nr telefonu 33 874 26 05 
 

     40. Bilet ulgowy [zgodnie z Rozporzdzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia grup osób, którym przysuguje ulga w opacie lub zwolnienie z opaty za wstp do muzeów pastwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzajcych ich uprawnienia (Dz. U. z dnia 3 wrzenia 2008 r.)] przysuguje:

 • uczniom szkó podstawowych, rednich, artystycznych, suchaczom zakadów ksztacenia nauczycieli i kolegiów pracowników sub spoecznych, studentom oraz osobom odbywajcym studia doktoranckie, bdcym obywatelami pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom powyej 65. roku ycia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a take osobom niepenosprawnym wraz z opiekunami, bdcym obywatelami pastw czonkowskich Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej oraz pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom szkó podstawowych, rednich, artystycznych, nauczycielom placówek owiatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuczo-wychowawczych, zakadów poprawczych, schronisk dla nieletnich i orodków diagnostyczno-konsultacyjnych, dziaajcym w pastwach czonkowskich Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej oraz pastw czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom fizycznym odznaczonym odznak honorow „Zasuony dla Kultury Polskiej” lub wyrónionym tytuem honorowym „Zasuony dla Kultury Narodowej”; kombatantom; dziennikarzom; przewodnikom turystycznym; osobom z tytuem „Zasuony Honorowy Dawcy Krwi”; osobom niepenosprawnym.


      41. Zwolnienie z opat za wstp przysuguje równie:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Ora Biaego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasugi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasuony Kulturze Gloria Artis”; osobom uhonorowanym tytuem „Zasuony dla Miasta Sucha Beskidzka”; pracownikom muzeów krajowych oraz muzeów majcych swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej; czonkom Midzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Midzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 wrzenia 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. nr 52, poz. 305);
 • dzieciom do lat siedmiu;
 • opiekunom osób niepenosprawnych.


     ​42. Dokumentami potwierdzajcymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opacie lub zwolnienia z opaty za wstp do muzeów s:

 1. Legitymacje szkolne, studenckie, suchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta
 2. Legitymacje emeryta – rencisty
 3. Legitymacje dokumentujce niepenosprawno lub stopie niepenosprawnoci
 4. Legitymacje subowe przysugujce osobom, o których mowa w § 3 pkt 3, 6 i 7 oraz § 2 pkt 2
 5. Legitymacje powiadczajce przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 2 pkt 1
 6. Zawiadczenia lub legitymacje potwierdzajce uprawnienia kombatanckie
 7. Legitymacja Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS
 8. Karta Polaka
 9. Dokumenty potwierdzajce wiek
 10. Legitymacja dziaacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
 11. Inne dokumenty potwierdzajce uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opacie za wstp do muzeów w pastwach czonkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opacie lub zwolnienia z opaty za wstp do muzeów okazuje upowanionemu pracownikowi Muzeum wany dokument potwierdzajcy uprawnienie do korzystania z ulgi w opacie lub zwolnienia z opaty za wstp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzajcym tosamo.

 

     43. Zgody dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej wymaga:

 1. organizowanie akcji reklamowych na terenie muzeum;
 2. wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiajcych eksponaty i wntrza, które mog by uywane w celach komercyjnych;
 3. wykonywania filmów rejestrujcych prac przewodników i muzealników.
   

     44. Regulamin wchodzi w ycie z dniem 1 marca 2022 roku.

 
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: