homeRegulamin zwiedzania → REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19.

REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 27/2021

 Dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej 

z dnia 15.12.2021 r.

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej 

w czasie epidemii COVID-19.

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. (DZ.U. z 2021 r. poz. 2311) zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Statutu Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.

 

1. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej jest samorządową instytucją kultury Gminy Sucha Beskidzka.

2. Siedzibą Muzeum jest renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 1

3. Dane kontaktowe Muzeum:

tel./fax +48 33 874 26 05

strona www: zameksucha.pl

e-mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl

 

4. Na parterze oraz I piętrze południowo-wschodniego skrzydła obiektu mieszczą się ekspozycje muzealne: archeologiczna, historyczna i czasowe, które są dostępne dla zwiedzających przez cały rok. W ramach zwiedzania udostępnione są krużganki zamkowe, sala rycerska i kaplica Św. Piotra Apostoła, mieszcząca się w wieży zegarowej zamku. W wyjątkowych przypadkach, w trakcie zmiany ekspozycji, konferencji, sesji naukowych i ważnych wydarzeń ze zwiedzania wyłączone mogą być niektóre z sal ekspozycyjnych, o czym zwiedzający są informowani w punkcie Informacji Turystycznej (kasa Muzeum).

5. Posiadanie biletu wstępu do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, zwanego dalej Muzeum, uprawnia do zwiedzania.

2. Zakupienie biletu wstępu oznacza, iż zwiedzający wyraża zgodę na postanowienia zawarte w Regulaminach obowiązujących w Muzeum, zamieszczonych na stronie www.muzeum@sucha-beskidzka.pl oraz znajdujących się na terenie Muzeum.

 

6. Bilety wstępu należy zakupić w kasie, zlokalizowanej na parterze Muzeum w Punkcie Informacji Turystycznej (MSIT). Płatność za zwiedzanie uiszczana jest gotówką lub przelewem z terminem płatności od 7 do 21 dni. 

7. Grupy zorganizowane mogą dokonywać uprzedniej rezerwacji dzwoniąc na numer muzeum 33 874 26 05, wysyłając fax również na ten sam numer lub pocztą-email, wysyłając mail na adres muzeum: muzeum@sucha-beskidzka.pl, rezerwacje@sucha-beskidzka.pl, it@sucha-beskidzka.pl z podaniem dnia zwiedzania, godziny oraz ilości osób.

8. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych, organizowanych wykładów, seminariów oraz cen biletów zamieszane są na tablicy ogłoszeń w Punkcie Informacji Turystycznej na parterze oraz na stronie internetowej Muzeum zameksucha.pl.

9. Pierwszeństwo wstępu do Muzeum w razie intensywnego ruchu turystycznego mają grupy zgłoszone w ramach rezerwacji.

 

10. Opiekunowie dzieci i młodzieży szkolnej zobowiązani są do ścisłego nadzoru nad grupą w trakcie zwiedzania oraz do współpracy z przewodnikami muzealnymi.

 

11. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności.

 

12. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum we wtorki w godzinach 9:00 – 11:00 na I piętrze, pok. nr 6 lub na adres e-mail: dyrektor@sucha-beskidzka.pl.

 

13. Wejście na ekspozycję i do punktu informacji turystycznej / kasy Muzeum możliwe jest po zdezynfekowaniu rąk i zakryciu ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej.

 

14. Ekspozycję Muzeum można zwiedzać wyłącznie indywidualnie, z zachowaniem 2 metrowego odstępu od innych zwiedzających oraz pracowników obsługi.

 

15. Zapis pkt. 14 nie dotyczy rodzin, osób wspólnie zamieszkujących, niepełnosprawnych wraz z opiekunami, osób starszych z opiekunem oraz osób mających problemy z przemieszczaniem się wymagających asysty opiekuna.

 

16. Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem zostaje czasowo zawieszone.

 

17. Muzeum jest czynne dla zwiedzających 

1. w sezonie:

od 1 maja do 30 września:

wtorek – sobota: 10:00 – 15:20

niedziela: 10:00 – 15:20

poniedziałek: nieczynne

 

2. poza sezonem:

od 1 października do 30 kwietnia:

wtorek – sobota: 10:00 – 15:20

niedziela i poniedziałek: nieczynne

 

Uwaga! Ostatni zwiedzający mogą wejść na teren muzeum 40 min przed jego zamknięciem.

 

18. Zwiedzanie Działu Etnograficznego zostaje czasowo zawieszone.

 

19. Dniem wolnym od opłat za bilety dla zwiedzających indywidualnych dla Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej na ekspozycje stałe w salach zamkowych jest wtorek. 

 

20. Zasady zwiedzania Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej w dni bezpłatne:

1. Dniem bezpłatnym jest wtorek; są to dni bez rezerwacji

2. Zwiedzanie wyłącznie dla turystów indywidualnych

3. Dzienna liczba biletów ograniczona (kasa wydaje 10 biletów co 30 minut)

 

21. Dzieci z klas 1 – 3 szkoły podstawowej mogą pod opieką nauczyciela brać udział w grupowych zajęciach edukacyjnych w ramach oddziału klasowego. 

 

22. Muzeum nie mogą zwiedzać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

 

23. Na ekspozycję nie można wnosić  plecaków, toreb oraz innych przedmiotów utrudniających swobodne zwiedzanie ekspozycji, których wymiary przekraczają 30 cm x 25 cm x 15 cm.

 

24. Przed wejściem na ekspozycję należy umieścić parasole w wyznaczonych pojemnikach. Pozostawienie parasoli odbywa się na własną odpowiedzialność.

 

25. Na terenie Muzeum obowiązuje limit osób – 1 os. na  15 m2 z wyjątkiem osób zatrudnionych w Muzeum. Płynność zwiedzania regulowana jest na podstawie bieżącej sytuacji, przez co ilość osób wchodzących na ekspozycję może się zmieniać.

 

26. Do limitu nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

• unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;

• lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

 

W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, Muzeum ma prawo odmówić obsługi.

 

27. W punkcie informacji turystycznej / kasa Muzeum oraz w przedsionku Muzeum może przebywać tylko 1 osoba, z wyjątkiem osób zatrudnionych w muzeum oraz niepełnoletnich nie posiadających opiekuna.

 

28. Wejście do Muzeum jest od strony dziedzińca. Drzwi do Muzeum od strony parku zostają zamknięte.

 

29. Ilość biletów sprzedawanych w ciągu jednego dnia może być ograniczana.

 

30. Ze względów konserwatorskich, organizacyjnych oraz obowiązujący stan epidemii trasa zwiedzania może być czasowo zmieniona.

 

31. Ze względów bezpieczeństwa, wnętrza Muzeum będą okresowo wietrzone i dezynfekowane, co może spowodować chwilową przerwę w ciągłości zwiedzania.

 

32. Na terenie ekspozycji zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, środków odurzających, palenie tytoniu oraz e-papierosów.

 

33. W Muzeum zwiedzający powinni zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu eksponatów, w szczególności:

• nie dotykać eksponatów

• nie wchodzić za sznury

• nie siadać na zabytkowych meblach

• nie ślizgać się po posadzkach

34. Na teren ekspozycji zabrania się wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów serwisowych osób niepełnosprawnych.

 

35. Zdjęcia i filmy amatorskie można wykonywać tylko bez użycia wszelkiego rodzaju sztucznych źródeł światła oraz dodatkowych elementów stabilizujących obraz nagrywania, takich jak statyw, monopad, selfiestick, flycam itp. Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.

 

36. Podczas zwiedzania nie należy wykonywać połączeń telefonicznych.

 

37. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników muzealnych.

 

38. Zabytkowe schody prowadzące na ekspozycję są strome i przy wychodzeniu lub schodzeniu należy zachować szczególną ostrożność, również w trakcie poruszania się po salach wystawowych, zlokalizowanych na różnych poziomach zamku (progi i zejścia).

 

39. W muzeum znajduje się monitoring wizyjny oraz systemy: p.poż, alarmu i napadu. Osoby zwiedzające muzeum winny dostosować się do uwag przewodników oraz ochrony.

 

40. Regulamin zwiedzania Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, w czasie stanu zagrożenia epidemicznego wirusem  SARS-CoV-2, będzie okresowo aktualizowany, o czym Muzeum informować będzie na stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w komunikatach umieszczanych na terenie Muzeum.

 

41. W przypadku nieprzestrzegania powyższych postanowień pracownicy oraz ochrona Muzeum są uprawnieni do podjęcia odpowiednich działań. 

42. Cennik zwiedzania muzeum – zamek:

1. bilet normalny: 15.00 zł

2. bilet ulgowy: 10.00 zł

3. dzieci do lat 7: wstęp wolny

4. bilet grupowy (powyżej 10 os.): 10 zł/os.

43. Muzeum świadczy również usługę przewodnicką po Suchej Beskidzkiej, w sezonie 01.05 – 30.09. Grupa może liczyć max 20 osób. Trasa I: zamek – zespół kościelno-klasztorny – rynek z karczmą „Rzym”.

 

W trosce o bezpieczeństwo gości i pracowników muzeum wprowadziliśmy następujące zasady dotyczące zwiedzania miasta:

 

1. W czasie oprowadzania przewodnik zachowuje odległość 2 m od uczestników

2. Uczestnicy zwiedzania przestrzegają obowiązujących zasad przebywania na otwartym powietrzu (zachowują dystans społeczny / noszą maseczki)

3. Oprowadzanie po mieście odbywa się od wtorku do soboty (w godzinach 10:00 – 14:30)

 

44. Cennik zwiedzania miasta Sucha Beskidzka w przypadku zwiedzania również muzeum:

 

Trasa nr 1. (zespół zamkowo-parkowy, zespół kościelno-klasztorny, rynek z karczmą „Rzym”) – 100 zł / 1 godz.

 

45. Cennik lekcji muzealnych: 10 zł od osoby; lekcja muzealna + zwiedzanie: 15 zł. Uczniowie suskich szkół podstawowych za lekcje z wykorzystaniem materiałów- 5 zł od osoby. Aktualna oferta lekcji muzealnych dostępna pod nr telefonu 33 874 26 05

46. Bilet ulgowy [zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z dnia 3 września 2008 r.)] przysługuje:

o uczniom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

o osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

o nauczycielom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

o osobom fizycznym odznaczonym odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”; kombatantom; dziennikarzom; przewodnikom turystycznym; osobom z tytułem „Zasłużony Honorowy Dawcy Krwi”; osobom niepełnosprawnym.

47. Zwolnienie z opłat za wstęp przysługuje również:

o osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; osobom uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla Miasta Sucha Beskidzka”; pracownikom muzeów krajowych oraz muzeów mających swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej; członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

o posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. nr 52, poz. 305);

o dzieciom do lat siedmiu;

o opiekunom osób niepełnosprawnych.

48. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

1. Legitymacje szkolne, studenckie, słuchaczy, uczestników studiów doktoranckich, doktoranta

2. Legitymacje emeryta – rencisty

3. Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności

4. Legitymacje służbowe przysługujące osobom, o których mowa w § 3 pkt 3, 6 i 7 oraz § 2 pkt 2

5. Legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu osobom, o których mowa w § 3 pkt 4 i § 2 pkt 1

6. Zaświadczenia lub legitymacje potwierdzające uprawnienia kombatanckie

7. Legitymacja Membership Card ICOM i Membership Card ICOMOS

8. Karta Polaka

9. Dokumenty potwierdzające wiek

10. Legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych

11. Inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa w § 3 pkt 1 – 3, do korzystania z ulgi w opłacie za wstęp do muzeów w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Osoba uprawniona do ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów okazuje upoważnionemu pracownikowi Muzeum ważny dokument potwierdzający uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do Muzeum wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

49. Zgody dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej wymaga:

1. organizowanie akcji reklamowych na terenie muzeum;

2. wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty i wnętrza, które mogą być używane w celach komercyjnych;

3. wykonywania filmów rejestrujących pracę przewodników i muzealników.

50. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 roku.

 

Andrzej Peć 

Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

 
  lekcje muzealne         dla przewodników

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: