homeWydarzenia → Zapraszamy na pierwsze w tym roku Nocne Zwiedzanie

Zapraszamy na pierwsze w tym roku Nocne Zwiedzanie

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w te wakacje Nocne Zwiedzanie ju 12 lipca 2024 r.

Rozpoczcie wydarzenia o 21:00.

 

Liczba miejsc ograniczona. Chtnych, którzy ukoczyli 16 lat i nie boj si nocnej wizyty na zamku zapraszamy do rezerwacji telefonicznej (33 874 26 05) lub mailowej (it@sucha-beskidzka.pl).

 

Kolejne terminy bdziemy sukcesywnie ogasza.

 

Poniej znajduje si Regulamin Nocnego Zwiedzania w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej:

 

 

 

Regulamin Nocnego Zwiedzania w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej:

Wydarzenie organizowane przez Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zwane dalej Nocnym Zwiedzaniem odbywa si po godzinach otwarcia Muzeum na zasadach opisanych poniej:

1. Nocne Zwiedzanie moe by organizowane tematycznie.

2. W Nocnym Zwiedzaniu mog bra udzia osoby, które ukoczyy 16 rok ycia.

3. Na Nocne Zwiedzanie obowizuje jeden rodzaj biletu w cenie 45,00 z.

4. Bilety naley opaci min. 2 dni przed dat rozpoczcia Nocnego Zwiedzania uiszczajc opat w kasie Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej lub przelewem. Numer rachunku bankowego Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej: 58 8128 0005 0060 3533 2000 0010 w tytule naley poda nazw i dat wydarzenia: Nocne Zwiedzanie dd-mm-rrrr.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na Nocne Zwiedzanie osobie, której zachowanie budzi wtpliwoci z punktu widzenia zapewnienia bezpiecznego zwiedzania tej osobie lub/i innym zwiedzajcym.

6. Podczas Nocnego Zwiedzania obowizuje cakowity zakaz palenia i spoywania alkoholu. Uczestnicy, którzy nie zastosuj si do tego zakazu zostan usunici z terenu zespou zamkowo - parkowego.

7. Kady uczestnik biorcy udzia w Nocnym Zwiedzaniu akceptuje, e ta forma zwiedzania moe wywoa silne emocje, w tym strach, przeraenie oraz inne skrajne formy ekscytacji. Z tego wzgldu Nocne Zwiedzanie nie jest wskazane dla osób o sabej odpornoci na bodce wywoujce emocje, w szczególnoci nie jest wskazane dla osób z zaburzeniami krenia lub obnion wydolnoci oddechowo-kreniow.

8. Nie dozwolone jest odczenie si od grupy. Naley porusza si po trasie wyznaczonej przez przewodnika i tylko w jego towarzystwie.

9. Ze wzgldu na niektóre pomieszczenia na trasie Nocnego Zwiedzania, ich wielko i brak okien, maksymalna ilo osób mogca wzi udzia w jednorazowym Nocnym Zwiedzaniu to 25/30.

10. W trakcie Nocnego Zwiedzania wymagana jest nadzwyczajna ostrono. Wszelkie naruszenia wyznaczonej trasy powizane s ze znacznym prawdopodobiestwem wypadku. Wyczn odpowiedzialno za konsekwencje wyjcia poza tras ponosi sprawca wykroczenia.

11. Ze wzgldu na specjaln tras Nocnego Zwiedzania uczestnicy zobowizani s do zakadania wygodnego, paskiego obuwia oraz zabrania ze sob kurtki i latarki.

12. Zakup biletu stanowi jednoczenie zgod na rejestracj fotograficzn lub wideo przez organizatora i partnerów wydarzenia.

Zgod na rejestracj fotograficzn lub wideo przez organizatora osób poniej 18. roku ycia naley wypeni w kasie Muzeum Miejskiego przez prawnych opiekunów w trakcie opacania bd odbioru biletów na Nocne Zwiedzanie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo odwoania lub przeniesienia na inn dat terminu realizacji wydarzenia.

14. W przypadku do niezastosowania si do ww. zasad uczestnikowi nie przysuguje zwrot opaty za bilet.

15. Zakup biletu stanowi akceptacj na Regulamin Nocnego Zwiedzania w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej.
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: