home → Zniżki i wstęp wolny

Zniżki i wstęp wolny

Dniem wolnym od opłat za bilety dla zwiedzających indywidualnych do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej na ekspozycje stałe w salach zamkowych jest wtorek.

 

Bilet ulgowy [zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z dnia 3 września 2008 r.)] przysługuje:
1.  Uczniom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2. Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym;

3.  Nauczycielom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach  członkowskich Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

5. Kombatantom;

6. Dziennikarzom;

7. Przewodnikom turystycznym;

8. Osobom z tytułem „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”;

9. Osobom niepełnosprawnym.

 

Zwolnienie z opłat za wstęp przysługuje również:
1. Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; osobom uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla Miasta Sucha Beskidzka”; pracownikom muzeów krajowych oraz muzeów mających swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej; członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

2. Posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. nr 52, poz. 305);

3.  Dzieciom do lat siedmiu;

4. Opiekunom osób niepełnosprawnych.
  lekcje muzealne         dla przewodnikďż˝w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: