homeWydarzenia → Jesienne warsztaty dla dzieci

Jesienne warsztaty dla dzieci

Jesienne warsztaty dla dzieci pt. „Park zamkowy jesieni” w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej.

18 listopada (sobota) zapraszamy dzieci w wieku  8-11 lat, które chciayby pozna jak zmienia si park zamkowy na przestrzeni lat, a wraz z nim jego mieszkacy, ujrze ciekawe eksponaty oraz rozwija swoje kreatywne i manualne umiejtnoci.

Zaczynamy o 11.00. Miejsce zbiórki: hol przed kas Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej (Zamku Suskiego).

Ilo miejsc ograniczona, prosimy o rezerwacj telefoniczn +33 874 26 05 lub mailowo muzeum@sucha-beskidzka.pl

 

 

Regulamin Jesiennych Warsztatów w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej

Wydarzenie organizowane przez Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zwane dalej Jesiennymi Warsztatami w Muzeum odbywa si w godzinach otwarcia Muzeum na zasadach opisanych poniej:

1. Data wydarzenia: 18.11.2023 r.

2. Czas trwania wydarzenia Jesienne Warsztaty w Muzeum: ok. 2 godziny.

3. W Jesiennych Warsztatach w Muzeum mog bra udzia dzieci w wieku 8 – 11 lat.

4. Na wydarzenie obowizuje jeden rodzaj biletu w cenie 25,00 z.

5. Bilety naley opaci min. 2 dni przed dat rozpoczcia wydarzenia uiszczajc opat w kasie Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej lub przelewem. Numer rachunku bankowego Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej: 58 8128 0005 0060 3533 2000 0010 w tytule naley poda nazw i dat wydarzenia: Jesienne Warsztaty dd-mm-rrrr.

6. Kady opiekun prawny dziecka biorcego udzia w wydarzeniu musi podpisa zgod na pozostawienie dziecka pod opiek pracowników muzeum na okres trwania wydarzenia i niezwocznie je odebra po zakoczeniu Jesiennych Warsztatów. Zgody do podpisu znajduj si w kasie muzeum.

7. Nie dozwolone jest odczenie si uczestnika od grupy. Naley porusza si po trasie wyznaczonej przez przewodnika i tylko w jego towarzystwie.

8. Ze wzgldu na specjaln tras wydarzenia uczestnicy zobowizani s do zakadania wygodnego, paskiego obuwia, ciepej odziey wierzchniej.

9. Zakup biletu stanowi jednoczenie zgod na rejestracj fotograficzn lub wideo przez organizatora i partnerów wydarzenia.

10. Organizator zastrzega sobie prawo odwoania lub przeniesienia na inn dat terminu realizacji wydarzenia.

11. W przypadku do niezastosowania si do ww. zasad uczestnikowi (Rodzicom, Opiekunom Prawnym) nie przysuguje zwrot opaty za bilet.

12. Zakup biletu stanowi akceptacj Regulaminu Jesiennych Warsztatów w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej.

 
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: