home → Klauzula informacyjna RODO

Komunikat w sprawie RODO w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej

Wykonujc obowizki administratora danych osobowych, Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka przygotowao klauzul informacyjn dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania tej informacji jest umoliwienie Pastwu skorzystania z uprawnie okrelonych w Ogólnym rozporzdzeniu o ochronie danych tj. w szczególnoci z prawa dostpu do danych, prawa do sprostowania danych, usunicia danych i pozostaych praw okrelonych w Ogólnym rozporzdzeniu o ochronie danych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, tel./fax: 33 874 26 05, www.zameksucha.pl , e-mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl
 2. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Zbigniewa Maryona, z którym mona kontaktowa si we wszystkich sprawach zwizanych z przetwarzaniem danych osobowych, z siedzib w Urzdzie Miasta w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka: tel. 33 874 95 54, e-mail: iod@sucha-beskidzka.pl
 3. Pozyskane dane osobowe przez Muzeum s przetwarzane w celu moliwoci wykonania przez Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej ustawowych zada publicznych oraz w zakresie realizacji umów oraz obsugi ruchu turystycznego na jego terenie.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mog by organy publiczne lub podmioty dziaajce w zakresie i celach, które wynikaj z przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. uzyskania od Administratora dostpu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, e przepisy RODO bd stanowiy inaczej),
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzdu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Jeeli przetwarzanie danych osobowych bdzie odbywao si na podstawie wyraonej zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnicia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpywu na zgodno przetwarzania.
 7. Pani/Pana dane osobowe bd przechowywane przez Administratora zgodnie wymogami wynikajcymi z przepisów prawa.
 8. Informuj równie, e w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej dziaa monitoring wizyjny. Dane osobowe s przetwarzane w celu ochrony zbiorów, mienia oraz zapewnienia bezpieczestwa osób zwiedzajcych oraz pracowników instytucji.

Podstaw prawn przetwarzania zapisu monitoringu jest art.5 ust. Rozporzdzenia Ogólnego w sprawie Ochrony Danych Osobowych oraz § 7 pkt. 1 Rozporzdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed poarem, kradzie i innym niebezpieczestwem grocym ich zniszczeniem lub utrat ( Dz.U. z dnia 19 wrzenia 2014 r. poz. 1240). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczestwa mienia jaki osób przebywajcych na terenie obiektów zarzdzanych przez Administratora.
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: