home → Misja

Misja Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

Zadaniem muzeum jest trwała ochrona dóbr kultury, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury oraz kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej wśród odbiorców.


Swoją misję muzeum realizuje poprzez ochronę i popularyzację dziedzictwa kulturowego miasta Sucha Beskidzka i regionu, prowadzenie inwentaryzacji zabytków architektury i sztuki wraz z digitalizacją gromadzonych zasobów, prezentację zbiorów historycznych, artystycznych i archeologicznych w ramach ekspozycji stałych, organizowanie czasowych wystaw sztuki polskiej i europejskiej oraz spotkań i konferencji popularno-naukowych oraz  działalność edukacyjną i wydawniczą.


Będąc instytucją zaufania publicznego, muzeum jest depozytariuszem pamięci o przeszłości i miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie kształtowania świadomości historycznej i postaw społecznych.

 

Muzeum posiada następujące działy: historyczny, archeologiczny, etnograficzny, edukacji i promocji. W muzeum znajduje się Punkt Informacji Turystycznej działający w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT). 

 

"Jesteśmy po to, by poznawać, chronić oraz przybliżać współczesnym i przekazać następnym pokoleniom dziedzictwo przeszłości Suchej Beskidzkiej oraz regionu, a także kultury i sztuki polskiej.

Nasza praca to służba na polu kształtowania człowieka świadomego swej tożsamości."   
  lekcje muzealne         dla przewodników

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: