home → Misja

Misja Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

Zadaniem muzeum jest trwaa ochrona dóbr kultury, informowanie o wartociach i treciach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartoci historii, nauki i kultury oraz ksztatowanie wraliwoci poznawczej i estetycznej wród odbiorców.


Swoj misj muzeum realizuje poprzez ochron i popularyzacj dziedzictwa kulturowego miasta Sucha Beskidzka i regionu, prowadzenie inwentaryzacji zabytków architektury i sztuki wraz z digitalizacj gromadzonych zasobów, prezentacj zbiorów historycznych, artystycznych i archeologicznych w ramach ekspozycji staych, organizowanie czasowych wystaw sztuki polskiej i europejskiej oraz spotka i konferencji popularno-naukowych oraz  dziaalno edukacyjn i wydawnicz.


Bdc instytucj zaufania publicznego, muzeum jest depozytariuszem pamici o przeszoci i miejscem, które aktywnie uczestniczy w procesie ksztatowania wiadomoci historycznej i postaw spoecznych.

 

Muzeum posiada nastpujce dziay: historyczny, archeologiczny, etnograficzny, edukacji i promocji. W muzeum znajduje si Punkt Informacji Turystycznej dziaajcy w ramach Maopolskiego Systemu Informacji Turystycznej (MSIT). 

 

"Jestemy po to, by poznawa, chroni oraz przyblia wspóczesnym i przekaza nastpnym pokoleniom dziedzictwo przeszoci Suchej Beskidzkiej oraz regionu, a take kultury i sztuki polskiej.

Nasza praca to suba na polu ksztatowania czowieka wiadomego swej tosamoci."   
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: