home → Statut

Statut Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

Rozdzia I

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, zwane dalej „Muzeum”, jest samorzdow instytucj kultury, dziaajc w szczególnoci na podstawie: 
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 987) zwanej dalej „ustaw o muzeach”, 

2) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustaw o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej”, 

3) postanowie Statutu. 

§ 2. 1. Siedzib Muzeum jest miasto Sucha Beskidzka. 

2. Terenem dziaania Muzeum jest Rzeczypospolita Polska i zagranica. 

§ 3. Organizatorem Muzeum jest Gmina Sucha Beskidzka, która zapewnia rodki do prowadzenia dziaalnoci, utrzymania i rozwoju Muzeum. 

§ 4. Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod nr 3 i posiada osobowo prawn. 

§ 5. Muzeum uywa pieczci okrgej z herbem miasta Sucha Beskidzka i napisem w otoku: „Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, ul. Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka”. 

 

Rozdzia II 
Zakres dziaania Muzeum 

§ 6. 1. Muzeum gromadzi, przechowuje, udostpnia, opracowuje i upowszechnia zbiory w zakresie historii miasta Sucha Beskidzka oraz regionu babiogórskiego. Muzeum prowadzi dziaalno naukow, informacyjn i edukacyjn w tym zakresie. 

2. Muzeum gromadzi nastpujce rodzaje zbiorów: 

1) dziea sztuki i rzemiosa artystycznego, malarstwo, grafika, rzeba, tkanina artystyczna, sztuka zdobnicza, meble i wyposaenie wntrz, ceramika, militaria, bro, numizmaty, 

2) dokumenty historyczne: rkopisy, druki lune, materiay archiwalne, ikonograficzne i kartograficzne, fotografie, pocztówki, pamitki, 

3) zabytki archeologiczne, 

4) obiekty sztuki ludowej i rkodziea ludowego. 

3. Muzeum wspópracuje z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami, których cele i dziaania s zblione do zakresu dziaania Muzeum. 

§ 7. 1. Muzeum realizuje dziaania, o których mowa w § 6 ust. 1 i 3, w szczególnoci przez: 

1) gromadzenie i udostpnianie zbiorów w statutowo okrelonym zakresie, 

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów, 

3) przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniajcych im waciwy stan zachowania i bezpieczestwo oraz magazynowanie ich w sposób dostpny dla celów naukowych, 

4) zabezpieczanie i konserwacj zbiorów oraz w miar moliwoci, dokumentowanie i zabezpieczanie obiektów kultury materialnej i pomników przyrody, 

5) organizowanie wystaw staych i czasowych, 

6) prowadzenie dziaalnoci edukacyjnej, 

7) udostpnianie zbiorów do celów edukacyjnych, naukowych i ekspozycyjnych, 

8) tworzenie warunków dla zainteresowania nauk, kultur, sztuk miasta Sucha Beskidzka i regionu, 

9) zapewnianie waciwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów, 

10) prowadzenie dziaalnoci wydawniczej, opracowywanie i publikowanie katalogów i przewodników oraz innych publikacji o charakterze historycznym w formie druków lunych oraz publikacji periodycznych, 

11) prowadzenie dziaalnoci instruktaowo-metodycznej dla pracowników Muzeum, 

12) organizowanie sesji naukowych. 

 

Rozdzia III 
Zarzdzanie Muzeum 

§ 8. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezporedni Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. 

§ 9. 1. Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”, powouje i odwouje Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, na zasadach i w trybie okrelonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej. 

2. Dyrektor zarzdza Muzeum, reprezentuje je na zewntrz oraz odpowiada za dziaalno Muzeum, w tym za jego mienie i gospodark finansow. 

3. Do zakresu dziaania Dyrektora naley w szczególnoci: 

1) kierowanie dziaalnoci podstawow i administracyjn, 

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majtkiem Muzeum, 

3) przedstawianie waciwym instytucjom, Organizatorowi i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozda, preliminarzy budetowych oraz wniosków finansowo-inwestycyjnych, 

4) wydawanie zarzdze, 

5) naczelna redakcja publikacji wydawanych przez Muzeum, 

6) dokonywanie zakupu muzealiów, 

7) tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników, 

8) zawieranie umów cywilnoprawnych. 

§ 10. 1. Przy Muzeum dziaa Rada Muzeum, której czonków powouje i odwouje Organizator. 

2. Rada Muzeum skada si z 5 czonków. 

3. Rada Muzeum dziaa na zasadach i trybie okrelonym w ustawie o muzeach. 

§ 11. Organizacj wewntrzn Muzeum oraz zakres zada dziaów i stanowisk pracy okrela Regulamin Organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasigniciu opinii Organizatora oraz opinii dziaajcych w Muzeum organizacji zwizkowych i stowarzysze twórców. 

 

Rozdzia IV 
Gospodarka finansowa Muzeum
 

§ 12. 1. Muzeum prowadzi gospodark finansow na zasadach okrelonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej. 

2. Podstaw gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokoci dotacji Organizatora. 

§ 13 . 1. Majtek Muzeum wykorzystuje si do celów wynikajcych z zakresu dziaania Muzeum. 

2. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum podlega zatwierdzeniu przez Organizatora. 

3. Zysk albo strata netto wynikajca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio zwiksza albo zmniejsza fundusz Muzeum. 

§ 14 . 1. ródami finansowania dziaalnoci Muzeum s: 

1) przychody z prowadzonej dziaalnoci, w tym ze sprzeday skadników majtku ruchomego, 

2) przychody z najmu i dzierawy skadników majtkowych, 

3) dotacje celowe z budetu pastwa, 

4) dotacje podmiotowe i celowe jednostki samorzdu terytorialnego, w tym rodki przekazane przez Organizatora w formie dotacji: 

a) podmiotowej na dofinansowanie dziaalnoci biecej w zakresie realizowanych zada statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów, 

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, 

c) celowej na realizacj wskazanych zada i programów, 

5) rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych róde. 

§ 15 . 1. Muzeum moe jako dodatkow, prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie: 

1) usug plastycznych i renowacyjnych w porozumieniu z odpowiednimi pracowniami konserwatorskimi, 

2) wykonywania kwerend, wypoyczania muzealiów znajdujcych si w posiadaniu Muzeum. 

3) udostpniania muzealiów, ich kopiowania, filmowania, fotografowania, 

4) wynajmowania skadników majtkowych, 

5) usug zwizanych z obsug ruchu turystycznego, 

6) sprzeday publikacji, reprodukcji i pamitek. 

2. Przychód z dziaalnoci gospodarczej Muzeum wykorzystuje na finansowanie dziaalnoci statutowej. 

§ 16. 1. Do skadania owiadcze woli w imieniu Muzeum w zakresie praw i obowizków majtkowych i finansowych uprawniony jest Dyrektor. 

2. Dyrektor moe upowania pracowników do dokonywania okrelonych czynnoci prawnych w imieniu Muzeum, okrelajc zakres penomocnictwa. 

 

Rozdzia V 
Postanowienia kocowe 

§ 17. Poczenia, podziau lub likwidacji Muzeum moe dokona Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej na zasadach przewidzianych w obowizujcych przepisach. 

§ 18 . Zmian statutu dokonuje si w trybie waciwym dla jego nadania. 
lekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: