homeWydarzenia → OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia  Nr 844/21
                Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
                z dnia 25 lutego  2021 r.

 
 

BURMISTRZ MIASTA SUCHA BESKIDZKA
Ogłasza konkurs  na stanowisko
Dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka ul. Zamkowa 1

 

 1. Wymiar etatu : 1
 2. Miejsce wykonywania pracy:

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka
 

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe magisterskie,
 3. co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
 7. znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządowych instytucji kultury m.in. ustaw: o samorządzie gminnym, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza muzeów, o finansach publicznych, w szczególności dotyczących zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury,
  o ochronie zabytków, prawo zamówień publicznych, prawo pracy,
 8. autorska koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania i rozwoju Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, z uwzględnieniem możliwości budżetowej instytucji
   i pozyskiwania środków zewnętrznych,

 

 1. Wymagania pożądane:
 1. predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem,
 2. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,
 3. wykształcenie wyższe specjalistyczne np. historia, historia sztuki,  muzealnictwo,
 4. umiejętności w zakresie prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych
  z działalnością Muzeum oraz wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania, zarządzania
   i wdrażania projektów kulturalnych z udziałem środków zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej,

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in:
 1. realizowanie zadań z zakresu organizowania i prowadzenia działalności statutowej
   i administracyjnej  Muzeum
 2. ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum ,
 3. przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych
  i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
 4. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.
 5. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi
   i materialnymi Muzeum,
 6. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,
 7. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami   w zakresie organizowania
  i prowadzenia działalności kulturalnej, a w szczególności w zakresie upowszechniania kultury.
 8. koordynowanie zleconych przez Burmistrza Miasta zadań i prac budowlanych, renowacyjnych i porządkowych na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego oraz nadzór nad stanem technicznych budynków.
 9. przygotowanie i zapewnienie obsługi udostępnianych przez Gminę Sucha Beskidzka pomieszczeń zamku suskiego,

 

 1. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
 1. pisemne zgłoszenie   do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej,
 2. Curriculum Vitae (CV),
 3. pisemna, autorska koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania i rozwoju Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, z uwzględnieniem możliwości budżetowej instytucji i pozyskiwania środków zewnętrznych,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 6. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie,
 7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późniejszymi zmianami)),
 10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 11. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.
 12. kserokopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem,
 13. do oferty mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej”, na adres Urząd Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka w terminie do dnia 06 kwietnia
2021 roku godz. 15.30  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka powoła Komisję konkursową,
 2. Konkurs zostaje przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału  
               kandydatów
II etap-  rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne – ocena  
               kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów,

 1. złożenie niekompletnych dokumentów lub po terminie stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu,
 2. o dopuszczeniu do konkursu lub odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz terminie
  i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zainteresowani zostaną poinformowani indywidualnie,
 3. korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie,
 4. postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sucha Beskidzka,
 5. komisja konkursowa powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego uprawniona będzie do ewentualnego żądania uzupełnienia dokumentów lub złożenia przez kandydata wyjaśnień co do treści oferty w trakcie trwania konkursu,
 6. dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej zostanie powołany przez Burmistrza Miasta na okres od 3 do 7 lat – zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 194). Przewidywany termin objęcia stanowiska 1 czerwca 2021 roku,
 7. dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Muzeum będą dostępne u Sekretarza Gminy Sucha Beskidzka
   tel.  33 874-95-34,
 8. organizator zastrzega  możliwość unieważnienia konkursu,
 9. informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta,
 10. przewidywane zakończenie procesu postepowania konkursowego w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert.

 
 
Burmistrz Miasta
Stanisław Lichosyt
 
 
 
 
Sucha Beskidzka, dnia 25 lutego 2021 r.
  lekcje muzealne         dla przewodnikďż˝w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: