homeWydarzenia → Uroczysta sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka z okazji 125 rocznicy nadania praw miejskich

Uroczysta sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka z okazji 125 rocznicy nadania praw miejskich

Dokadnie 3 lipca 1896 roku na mocy tzw. Ustawy Gminnej Sucha (taka bya nazwa do 1964 roku), otrzymaa prawa miejskie, czyli uzyskaa status miasta. Ustawa precyzowaa midzy innymi przynaleno do gminy, zakres zada gminy, jej reprezentacj i struktur oraz dziaalnoci gospodarcz. Liczba radnych w 1896 r. wynosia 18-tu. Ciekawym rozwizaniem byo posiadanie przez radnych zastpców, których równie wybierano, ale w poowy liczby radnych, czyli 9-ciu. Ostatnim wójtem gminy wiejskiej Sucha by Józef Grabarczyk. Za pierwszym Burmistrzem Suchej zosta Antoni Pawluszkiewicz.

            Sto dwadziecia pi lat póniej, czyli w miniony pitek 2 lipca 2021 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Filmu odbya si Uroczysta Sesja Rady Miasta z okazji jubileuszu nadania praw miejskich. Wród zaproszonych goci byli parlamentarzyci, przedstawiciele wadz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych z powiatu suskiego, ywieckiego i nowotarskiego, przedstawiciele instytucji, urzdów, firm, suby zdrowia, placówek owiaty, instytucji kultury, klubów sportowych, stowarzysze oraz organizacji dziaajcych na terenie naszego miasta, a take osoby, które na przestrzeni lat angaoway si w sprawy dotyczce spoecznoci lokalnej i Suchej Beskidzkiej.

            Niezwykle ciekawy wykad okolicznociowy o drodze do miejskoci i dziejach Suchej jako miasta, wygosi dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej pan Andrzej Pe. W swoim wystpieniu przedstawi kolejne etapy rozwoju, od galicyjskiego miasteczka przed I wojn wiatow, po do burzliwe lata midzywojenne, a do roku 1989, przytaczajc równie mao znane ale interesujce wtki i fakty historyczne. Z kolei dyrektor Biblioteki Suskiej pan Wojciech Gach, zaprezentowa powie Heleny Bobiskiej „O szczliwym chopcu” przedstawiajc histori 10-letniego Romka Nawrockiego, syna inyniera-lenika, który wraz z rodzicami zamieszka w Suchej w biaym domu blisko zamku. To niezwykle barwna opowie o chopcu zafascynowanym miastem, parkiem, Skaw, Jasieniem i Mioduszyn, który uwaa, e nie ma pikniejszego miejsca na ziemi ni Sucha i tu przey najwspanialsze dwa lata swego ycia.

            Burmistrz Stanisaw Lichosyt w swoim wystpieniu podkreli znaczenie jakie dla rozwoju miasta miaa transformacja ustrojowa i odrodzenie wolnych samorzdów w 1990 roku: "To by pocztek procesu wielkich zmian, oddawania ludziom wolnoci i moliwoci decydowania o codziennych sprawach zwykych ludzi. Rady Gmin oraz Zarzdy otrzymay szerokie kompetencje i uprawnienia ale jednoczenie przejy ogromn odpowiedzialno za swoje wspólnoty. W wyniku przemian, cay kraj zmieni si nie do poznania, to zasuga codziennej, cikiej pracy caej wspólnoty zwykych obywateli, którzy poprzez samorzdy zbudowali nowoczesne wsie, miasta i woln Polsk. W perspektywie 30 lat samorzdnoci, nasze miasto zdecydowanie zmienio swoje oblicze, a pozytywne przeobraenia nastpiy w kadej dziedzinie. Zachcam do spojrzenia na Such Beskidzk obiektywnym okiem sigajc pamici choby kilkunastu lat wstecz i oceny, w jakim stopniu zmienio si nasze otoczenie.  - mówi w trakcie uroczystej sesji Rady Miasta Stanisaw Lichosyt. Burmistrz Miasta dzikowa wszystkim osobom, które na przestrzeni lat miay najwikszy wpyw na bieg historii i przyczyniay si do rozwoju miasta. - Z perspektywy czasu rónie mona ocenia poszczególne rozdziay i etapy dziejów miasta ale uwaam, e punktem wyjcia zawsze powinno by zaoenie, e dla ludzi aktywnych, którzy decydowali si podejmowa prac na rzecz lokalnej spoecznoci, nadrzdnym celem byo dobro miasta, niezalenie od przekona politycznych i uwarunkowa ustrojowych – doda sprawujcy od 20 lat funkcj Burmistrza Stanisaw Lichosyt".

            Podczas sesji oprócz przywoania historii miasta, ycze i gratulacji, dokonano take wrczenia Tytuów Honorowych „Zasuony dla Miasta Sucha Beskidzka”, który nadawany jest osobom za wybitne osigniecia w dziaalnoci spoecznej, owiatowej, kulturalnej, gospodarczej lub sportowej, majcym szczególne znaczenie dla rozwoju i promocji Miasta Sucha Beskidzka. Na wniosek Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Rada Miasta nadaa te zaszczytne wyrónienia, które otrzyma pan Jan Siwiec niezwykle zaangaowany samorzdowiec i spoecznik, penicy funkcj radnego nieprzerywanie od szeciu kadencji oraz pan Karol Kulig naczelnik miasta, byy przewodniczcy komitetu gazyfikacyjnego, a obecnie prezes Towarzystwa Mioników Ziemi Suskiej.

            Uroczyst sesj Rady Miasta Sucha Beskidzka uwietniy wystpy zespoów muzycznych dziaajcych przy Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej. Na estradzie sali widowiskowej CKiF zaprezentoway si: Miejski Chór Jasie, Zespól Regionalny „Ziemia Suska” wraz z Kapel „Maa Ziemia Suska” oraz Miejska Orkiestra Dta. Uroczyst sesj z okazji 125 - lecia nadania praw miejskich rozpocz specjalnie na t okazj przygotowanym utworem tj. Fanfar Miejsk, Zespó Muzyki Dawnej im. im. Gaspara Castiglione. Pikne wystpy wszystkich rodzimych zespoów, wiadcz o ogromnym potencjale artystycznym mieszkaców i rónorodnoci czcej histori, tradycj, regionalizm i nowoczesno.

 

ródo: Oficjalny Serwis Internetowy Urzdu Miasta Sucha Beskidzka

Zobacz Galeri
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: