home → Ciekawostki

Ciekawostki

Wielkimi krokami zbliamy si w stron 2023 roku. Z tej okazji skadamy Pastwu serdeczne yczenia. Tradycja ycze noworocznych, jak i ycze witecznych, jest od dawien dawna gboko zakorzeniona w naszej kulturze. Otó wierzono, e w okresie 12 dni od Boego Narodzenia do wita Trzech Kr ...
Czytaj ... zobacz yczenia noworoczne

Sposób komunikacji poprzez odrcznie sporzdzane wiadomoci, które nastpnie wysyano w wiat, by znany od wieków. Jednak tradycja wysyania kartek Boonarodzeniowych z yczeniami i pozdrowieniami pojawi si nieco póniej. Wedug róde barwne kartki o tematyce ...
Czytaj ... zobacz Kartki Boonarodzeniowe

Z okazji zbliajcych si wit Boego Narodzenia prezentujemy grafik znajdujc si zbiorach muzeum pod tytuem "Dzieci ofiarujce zabawki maemu Jezuskowi". Dzieo wykona Ludwik Misky w technice akwaforty, w formie prostokta stojcego. W prawym dolnym rogu umieszczono dat powstania p ...
Czytaj ... zobacz Jezusek Boonarodzeniowy

Zima ju pojawia si w Suchej Beskidzkiej i otulia bia pierzyn cae miasto. W zbiorach Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej znajduj si dziea rónych artystów, przedstawiajce zimowe krajobrazy. W tym, olejne obrazy Zdzisawa Grubera z 1986 roku. Malowida ukazuj codzienne yci ...
Czytaj ... zobacz Zimowe widoki

Od 2003 roku, 11-go grudnia obchodzony jest Midzynarodowy Dzie Terenów Górskich. Such Beskidzk otacza wiele wzniesie. Najbardziej popularnymi jest Góra Jasie (z Kapliczk Konfederatów Barskich), Mioduszyna (na której znajduje si punkt widokowy na cae miasto ...
Czytaj ... zobacz Midzynarodowy Dzie Terenw Grskich

Dzi (8 grudnia) w Kociele katolickim obchodzone jest wito Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi Panny. wito zostao ustanowione na podstawie Dogmatu o Niepokalanym Poczciu, który zosta ogoszony przez papiea Piusa IX w 1854 roku. Jedn z najpopularniejszych form oddawania czci Ni ...
Czytaj ... zobacz Immaculata

Dzi (4-go grudnia) obchodzimy Barbórk, zwan Dniem Górnika. Jest to wito górnicze, które w tradycji polskiej obchodzi si w dniu witej Barbary z Nikodemii. Kobieta bya jedn z „Czternastu witych Wspomoycieli”, którzy mieli wstawia si za wier ...
Czytaj ... zobacz Barbrka

2 grudnia mija 147. rocznica objcia tronu Austrii przez Franciszka Józefa I. Na tron wstpi w 1848 roku, po abdykacji swojego poprzednika Ferdynanda I Habsburga. W okresie zaborów, teren Suchej znajdowa si pod jego zwierzchnictwem w ramach zaboru austriackiego.   Francis ...
Czytaj ... zobacz Rocznica objcia tronu

27-go listopada obchodzimy 44 rocznic mierci pochodzcego z Suchej Beskidzkiej ppk. Tadeusza Semika. Ksztaci si w Ludowej Szkole Powszechnej w Suchej, w Pastwowym Gimnazjum w Krakowie (Podgórze), a nastpnie w Wadowicach. Po uzyskaniu dyplomu szkoy redniej w 1918 roku, wstpi do ...
Czytaj ... zobacz Rocznica mierci ppk. Tadeusza Semika

25-go listopada obchodzimy Dzie Kolejarza oraz wspominamy patronk kolejarzy wit Katarzyn Aleksandryjsk. Kobieta zgina mierci mczesk w obronie wiary chrzecijaskiej. Wedug przekazów w czasie swojej mczeskiej udrki, koo którym Katarzyna bya torturowana, rozpado si ...
Czytaj ... zobacz Dzie Kolejarzalekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: